Alperenden Mesajlar

Türk-Turan Yönetiminden Yönetimsizliğe

TÜRK-TURAN YÖNETİMİNDEN YÖNETİMSİZLİĞE

Bilim adamları evrenin yaratılışını Big Bang (büyük patlama) teorisi ile izah ederler. "Evren hacimsiz sonsuz yoğunlukta bir nokta idi patladı. Patlama neticesi oluşan büyük genişleme kontrollü ve düzenli bir şekilde yönetilerek bu günkü evreni meydana getirdi." Patlamanın bir güç tarafından kontrollü olarak yönetilmesi ifadesi ayni zamanda kuranî bir ifadedir. Evrenin oluşumunun düzenli bir yaratma hadisesi olduğu, bununda patlamanın yönetilmesi şeklinde ifade edilmiştir.

Burada dikkati çekmek istediğimiz nokta, Yönetme ve idarenin yaratma olgusunun hemen peşinden geldiğidir.İlahi gücün ilk yönetime kudretinin dünyaya ait boyutuna bakıldığından Artık yönetmenin ya da yönetimin önemi konusunda uzun izahlara gerek yok sanırım. Ancak bu dünyaya ait yönetme boyutunun konumuz açısından en önemli ayağını Turan devletlerinin yönetimi meydana getirmektedir. Sadece işin evrenselliğini daha açıkçası Turani boyutunu vurgulamak için bazı somut örneklere ihtiyaç vardır; Eski Mısır'da Yönetim

Yönetimin bir sistem şeklinde ilk meydana çıktığı devlet Eski Mısırdır. Eski Mısır'ın çok gelişmiş sayılan idarî bünyesi, bir yandan hükümdarlara atıf edilen ilâhî kudretten, öte yandan memlekette hüküm süren tabiî veya aynî ekonomiden kaynaklanmaktadır. Eski Mısır ilâhlarından Horus'un yeryüzünde temsilcisi, olan kral, hem hükümdar, hem de ilâhtır M. Ö.1198-1167 arasında hüküm süren Firavun III. Ramses'in idarî faaliyetlerini kayda geçiren oğlu IV. Ramses 'in yazdığı papirüste, bu ilahi otoritenin idarî işler üzerindeki etkisi açık bir şekilde görülür:

"Sana toprağının idaresi için Mısır kitabelerinin dehlizlerinde kayıtlı ulu fermanlar yazdım. Yıllık vergilerini yüce hazinene teslim etmek üzere tütsüler taşıyan okçular ve bal toplayıcılar tayin ettim. Senin için,, halktan gemiciler ve vergi memurları ayırdım. Yine senin için, kölelerden kanal idaresine bekçiler ve saf arpa'na gözcüler koydum" Eski Çin'de Millet İdaresi

Kuruluşundan içinde bulunduğumuz yüzyıla kadar değişmeden ayakta kalmış olan Çin devlet idaresi ise, bir nevi soylular yönetimi şeklinde gelişmiş sarayın çevresinde koordine edilmiştir.Bu gelişmeye tesir eden temel unsur Çin devletinin köklü ve temelleri sağlam bir idareye sahip olmasıdır. Bu sebeple Çin seddi gibi muazzam bir yapıyı inşa etmek sadece savunma ve bayındırlık alanında, hizmetin ötesinde aynı zamanda belli bir organizasyonu gerektirmektedir. Uzun müddet Turan akınlarına maruz kalan Çin, bütün bu baskılar sonucu köklü bir yönetim tarzı geliştirmiş, bunu günümüze kadar da sürdürmüştür. Çin'de kamu hayatına hâkim olan düşünceler başlangıçtan itibaren metafizik ve ilmî bir hüviyetten daha çok, sosyal ve siyasî bir mahiyet' taşımaktadırlar. Çin düşünürleri uzun zaman devlet, hükümet ve ahlâk meselelerini bir bütünün çeşitli cepheleri olarak incelemişler ve bunlara üniversal bir kimlik kazandırmışlardır.

Bu yoldan aslında iptidai bir takım hareket düsturlarından mürekkep olan Konfuçyus dini, şümullü bir sosyal felsefe haline sokmuştur. Bu görüşün idari sisteme olan tesiri bilginlerden müteşekkil bir devlet bürokrasisinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Roma'da Bürokrasi

Ülke ve nüfuz bakımından dünya tarihinde son derece önem1i bir yer işgal eden Roma devleti, kudret ve otoritesini geniş ölçüde askeri teşkilatına ve bürokrasisine borçludur.Roma bürokrasisi, ancak Julius Caesar, Roma Cumhuriyeti ve Augustus'dan sonra, yani M.S: I inci yüzyılda (M.S. 25) ücretli bir memur teşkilâtı kurulması ile meydana gelmiştir. Bu kuruluş tarihi tesadüfî bir hadise değildir. Cleopatra 'nın ölümü ile Roma imparatorluğuna intikal eden Mısır, aynı zamanda Roma imparatorlarının daha ileri götürüp tekâmül ettirdikleri otoriter bir idare sisteminin örneğini vermiştir. Gerçekten yeni Roma imparatorluğunun hareket noktası, seçime dayanan mahalli idare sisteminin son kalıntılarını tasfiye edip, devletin yetki alanını sırf meslekî bilgilerle teçhiz edilmiş bir memurlar topluluğu vasıtası, ile genişletmek olmuştur.

Türk Turan Devletlerinde Yönetim Hun İmparatorluğu:

M.O. 220 yılında kurulan Hun Devletinde merkezde çok kuvvetli, nüfuzlu bir hükümdar, Tengri Kut (Tanrının Kutsadığı) vardı ve devlet merkezi bir monarşi olarak nitelenebilirdi. Tabi bilindiği gibi Büyük Hun İmparatorluğu ayni zamanda Büyük Turan Devleti sayılıyordu. Ülke on iki kısma ayrılmıştı ve her birinin başında birtakım imtiyazlara sahip olan beyler bulunuyordu. Ancak Tengri Kutun beyler üzerindeki hakimiyeti tamdı. Bütün beylerin hepsi doğrudan doğruya Tengri Kuta tâbi olup, itaat etmekle yükümlüydüler. Çâğdaşı devletlere oranla daha ileri ve düzenli bir devlet teşkilâtına sahip olan Hunlarda uluslararası hukuk kuralları da gelişmişti. Mevcut şartların baskısı da çok etkili olmuştu. Hun Devleti, Çin İmparatorluğu ile sınır komşusuydu. Bu sebeple iki devlet arasında kimi zaman barış kimi zaman da savaş şeklinde ortaya çıkarı yoğun bir siyasi ilişki yaşanmıştır. Hun anlayışına göre iki devlet arasındaki normal ilişki şekli barıştır. Uluslararası ilişkileri düzenleyen anlaşmalardır ve savaşlar anlaşmaları ihlâlden doğar Hunlarda devlet adamlarının beceriksizliği hatta yeteneksizliği ihanet sayılıyordu, ihanete verilen en hafif ceza ise idamdı.

Göktürk Devleti

Orta Asya'da Büyük Turan-Hun Devleti'nin yıkılışından sonra A1tay Dağlarında yaşayan bir kısım Türkler 552 tarihinde Bumin Kağan ve İstemi Kağan'ın gayretleriyle Göktürk Devleti'ni kurmuşlardır. Göktürk Devleti, Başbuğ etrafında bir araya toplanmış kabileler konfederasyonundan oluşan büyük bir Türk-Turan imparatorluğuydu

Göktürkler, başta Çinliler ve Doğu Roma İmparatorluğu olmak üzere çevrelerindeki devletlerle her zaman siyasi ilişkilere girmişlerdir Yoğun dış ilişkilerin kısmen de olsa örgütlenmiş bir yapı gerektireceği kuşkusuzdur. Göktürk Devleti'nin idari yapısı ile ilgili en önemli kaynak kuşkusuz Orhun Kitabeleri'dir. "Biti" yani bugünkü Türkçeyle "yazmak" fiilinden gelen "Bitig" kelimesi ilk kez Orhun Kitabelerinde yer almıştır Yazı, nâme, mektup, vesika anlamlarını taşıyan bitig kelimesi Uygurlar, Karahanlılar, İ1hanlılar gibi çeşitli Türk Turan devletlerinde "Bitigçi" yani "yazıcı, kâtip" biçimine dönüşmüştür. Türk Turan Devlet geleneğinde bürokrat yada Devlet adamı kavramının kaynağı budur. Uygur Devleti

Göktürk Devleti zamanında bu devletin tebâsı olarak yaşayan(Turan Devletinin boylarından biri) Uygurlar, Bilge Han'ın ölümünden sonra çıkan karışıklıklardan yararlanarak 745 yılında Uygur Devleti'ni kurmuşlardır. Halkının büyük bir kısmı şehirlerde yaşayan Uygur Devleti, kısa sürede yüksek bir uygarlık düzeyine ulaşmış, gerek özel hukuk gerekse kamu hukuku alanında son derece önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Kaynakların ifadesine göre Tarihte yaşayan Büyük Turan Devletlerinin (Hunlar, Göktürkler, Cengiz Devleti, Karahanlılar, Selçuklular hatta Osmanlılar) yönetici ve özellikle katip sınıfı yani bürokrat sınıfı tamamen Uygur Türklerindeki yapı esas alınarak teşkil edilmiştir.

Karahanlılar devrinde yaşamış olan Büyük Türk-Turan bilgelerinden Yusuf Has Hacib; Kutadgu Bilig adlı meşhur eserinde, kanunun hükümdarlıktan üstün olduğunu "Beylik ve ululuk çok iyi bir şeydir, fakat daha iyi olan kanundur; ama asıl mühim olan da kanunu eşit tatbik etmek olmalıdır, Ama en önemli iyi yönetmektir" demiştir. Bu ifadede esas alınan ve üzerinde durulan; yöneticilik, sevk ve idare yani bürokratik evre hemen kendini gösterir. Buradan da anlaşılacağı üzere Hükümdarın bütün sıfat ve özellikleri yönetime göre şekil almaktadır.Turan Devletlerinde "Yönetme" nerede ise yaşama şartı kadar önemli ve ciddi bir iş olmuştur. Yukarda sıraladığımız gerçek dünya devletleri, büyük olma, dünya devleti olma özelliklerini yönetimin sırlarını bulmalarına bağlıdır.

Türk Turan Devletlerinde ise "Yönetim bilgeliği" kalıtımsal olarak günümüze kadar (Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar) sürmüştür. Özellikle Cengiz, Timur ve Selçuklularda zirveye çıkmış. Büyük Türk Turan devleti olan Osmanlılarda ise yönetim tam anlamıyla bir sanat haline gelmiştir. Osmanlı nasıl yönetiliyordu? sorusunu ve cevabını bir sonraki yazıya bırakıp, şimdi Selçuklularda yönetici nasıl seçiliyordu? Sorusunun cevabını kısaca izah edelim.

Selçuklu kaynaklarının verdiği bilgilere göre özellikle Anadolu Selçuklularında bürokrat yahut devlet adamı seçimini bir (komisyon) heyet yapardı. Bu heyet vezir, asker, kadı, hekim vs gibi değişik branşların en üstündeki şahıslardan teşkil edilirdi. Ve bu heyete meymenet heyeti denirdi. Devlet memuru yahut yönetici olmak isteyen gençler bu heyete müracaat ederlerdi. Devlet adamı adayları bu heyetçe iyice incelenir Soyu sopu araştırılırdı. Huyu suyu gözü pekliği vatan sevgisi, yetenekleri kontrol edilirdi. Sonrada aday hakkında bir karara varılırdı. "Tamam sen sınavı geçtin" dedikleri zaman artık aday o tarihten sonra boş kadrolara müracaat eder ve doğrudan atanırdı. Sınavı geçemeyenler daha doğrusu meymenet heyetinin olumlu görüşünü alamayanlar ebediyen devlet hizmetine giremezlerdi. İşte bunlara da meymenetsizler denirdi. Rivayet edilir ki meymenetsiz sözü buradan gelmektedir.

Ziyaretçi Defteri
Şükrü yaldızlı Gönderi no: 177921  /
Şükrü yaldızlı
REİS
Şükrü yaldızlı Gönderi no: 177920  /
Şükrü yaldızlı
Selamun aleykum reis ben Rize/pazar lıyım seninle görüşmek oturup konuşmak istiyorum senin lafını açan herkese beni senin yanına getirebilecek birini tanıdığını soruyorum uzun lafın kısası reis beni bigün yanune çağir da bu dünyadan göçmeden bi seni göreyim Reis
yilmaz Koseoglu Gönderi no: 177911  /
yilmaz Koseoglu
15 yıldır size ulaşmak istiyorum reis Dünya gözüyle bir defa görüşmek istiyorum eşim ve ben engelli yim
TAHİR Gönderi no: 177616  /
TAHİR
Reis.Çok defa iletişim yapmak istedim ama beni kaale alan bile olmadı.Size mektup yazmak istiyorum bir adres olursa..Saygılar...Tahir ÇAKIR..
Aytaç kavas Gönderi no: 177482  /
Aytaç kavas
Resim Çok Seviyorum seni Senden bı hatıra ömür boyu sakliyacagim bir tesbih istiyorum nolur duy sesimi mesajımı gör reism çok seviyorum seni
hakan kalaycı Gönderi no: 177426  /
hakan kalaycı
Selamun aleykum abi ben ordunun GÖLKÖY ilcesinden hakan kalayci aydın efelerde ikamet etmemekteyim 31-
Ömer Doğan Gönderi no: 177328  /
Ömer Doğan
Reisim Allah tüm islam aleminin, bizlerin ,ordumuzun yâr ve yardımcısı olsun vatanımızı milletimiz korusun sizi çok seviyoruz Allah zalimlere fırsat vermesin bizelere daima zalimlerin karşısında mazlumların yanında olmayı nasip etsin.
ATAKAN CEBE Gönderi no: 177207  /
ATAKAN CEBE
Reisim senden bir tesbih hediyesi almak istiyorum ömür boyu koruyup hiç yanımdan ayırmayacağım.. REİS ALLAH İÇİN GERİ DÖNÜŞ YAP REİS ALLAH İÇİN REİS BİR TESBİH HEDİYESİ İSTİYORUM SENDEN LÜTFEN....
mohamme mollamusa Gönderi no: 177204  /
mohamme mollamusa
Selamün aleyküm Reis ben Bayırbucak Türkmeni Muhammed sizinle çok önemli konuları paylaşmak isterim bu konuda ancak sizlere güven duyarım bu devirde
alper yıldız Gönderi no: 177143  /
alper yıldız
Reisim SelamunAleykum RABBIM seni basimizdan eksik etmesin RABBIM iki cihanda senden razi olsun seni seviyoruz REIS...
sln_sdt@hotmail.com Gönderi no: 177127  /
[email protected]
Sedat abi seninle gorusmek istiyorum insallah ulasir sana sesim
Kerim çelik Gönderi no: 177079  /
Kerim çelik
Reisim yardımına ihtiyacım var lütfen yardım et Reisim
Seyfullah CAPAR Gönderi no: 177061  /
Seyfullah CAPAR
REİSİM SAYGI DEĞER ABİM SEDAT PEKER ELLERİNDEN ÖPER SAYGILARIMI SUNARIM.. REİSİM 5 SEFER OLDU KORUYÂ GELİYORUM SENİ GÖREMEDEN ELLERINI OPEMEDEN GERİ DÖNÜYORUM KISA SÜREDE YİNE GELECEĞİM ÇOK. ŞÜKÜR BİR DERDİM SIKINTIM YOK İÇİMDE 15 SENEDİR BİR. OZLEMIN VAR SADECE BİR ELİNİ ÖPMEK GÖRMEK İSTİYORUM RABBİMİN RAHMETİ BEREKETİ VE SELAMETİ ÜZERİNİZE OLSUN ✔✔BİR UMUTTUR YAŞAMAK ✔ #SEDATPEKER
fethi akman Gönderi no: 177053  /
fethi akman
Başınız Sağolsun reisim
hasan1985aslan@gmail.vom Gönderi no: 176995  /
[email protected]
Slm reis senin gibi vatan seveven bir daha bu dünyaya gelmez allah seni basimizdan eksik etmesin seni gerçekten kendimden daha fazla takip ediyorum konya akşehir slm lar reis
Abdulkadirgeylani cakmak Gönderi no: 176818  /
Abdulkadirgeylani cakmak
Abi sana ulaşmam gerek nasıl ulaşa bilirim iletmem gereken özel msj var abi ellerinde öperim saygılar abi.
Soner mirzamli Gönderi no: 176802  /
Soner mirzamli
Selam aleyküm reisim geçen seferde gorusemedik geldiğinde aratirmisin beni konuşalım göreyim seni reisim
Vatan Evladı Gönderi no: 176772  /
Vatan Evladı
REİSİM ABİM HER ZAMAN YANINDAYIZ RABBİM İNŞALLAH BİR ÇAYIMIZI İÇMEYİ NASİP EDER.. REİSİM ABİM SÖYLEDİGİN GİBİ BİZİM BİR İSTEGİMİZ OLDU BU DÜNYADA ADAM GİBİ YAŞAYACAGIZ ADAM GİBİ DURACAGIZ GİTTİGİMİZ YERLERDE ADAM GELDİ DİYECEKLER BİZİM ARKADAŞLARIMIZ İÇİN DE ADAMIN ARKADAŞLARI DİYECEKLER.. BİZ BU ŞEREFİ TAŞIYA BİLİRSEK BU DÜNYADA Kİ GÖREVİMİZİ YAPMIŞIZ DEMEKTİR.. REİSİM ABİM İNŞALLAH TEZ VVAKİTTE RABBİM ÇAYIMIZI ÇORBAMIZI İÇMEYİ MUHABBETİNİ DİNLEMEYİ NASİP EDER... SAYGILARIMLA REİSİM ABİM
ORHAN SARI Gönderi no: 176730  /
ORHAN SARI
ÜLKESİNİN KADERİNİ KADERİ BİLEN ABİİM ELLERİNİZDEN ÖPÜYORUM ÇOK YAKIN ZAMAN İÇERİSİNDE ASKERE GİDECEĞİM GİTMEDEN ÖNCE SİZİ GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORUM SİZİN İÇİNDE UYGUN GÖRÜLÜRSE ÇOK SEVİNİRİM SAYGILARIMLA REİSİME.
Süleyman Kalaycı Gönderi no: 176704  /
Süleyman Kalaycı
TÜRK İSLAM DAVASINDA YANINDA OLMAK İSTİYORUM ABİ SENİ ÇOK SEVER SAYARIZ BIRAKIN DÜNYA MALİ DUNYADA KALMASIN
 
Mesaj göndermek için ilgili alanları doldurunuz
Gönderinizde resminizin gözükmesi için facebook ile giriş yapınız. 
E-Mail Adresiniz
Mesajınız